Shoo fly, don’t bother me
Shoo fly, don’t bother me
Shoo fly, don’t bother me
For I belong to somebody
I feel, I feel, I feel like a morning star
I feel, I feel, I feel like a morning star
I feel, I feel, I feel like a morning star
I feel, I feel, I feel like a morning star

Shoo fly, don’t bother me
Shoo fly, don’t bother me
Shoo fly, don’t bother me
For I belong to somebody
I feel, I feel, I feel  like I can dance
I feel, I feel, I feel  like I can dance
I feel, I feel, I feel  like I can dance
I feel, I feel, I feel like I can dance

Shoo fly, don’t bother me
Shoo fly, don’t bother me
Shoo fly, don’t bother me
For I belong to somebody
I feel, I feel, like marching in a parade
I feel, I feel, like marching in a parade
I feel, I feel, like marching in a parade
I feel, I feel, like marching in a parade

Shoo fly, don’t bother me
Shoo fly, don’t bother me
Shoo fly, don’t bother me
For I belong to somebody
I feel, I feel, I feel like a morning star
I feel, I feel, I feel like a morning star
I feel, I feel, I feel like a morning star
I feel, I feel, I feel like a morning star

Shoo fly, don’t bother me
Shoo fly, don’t bother me
Shoo fly, don’t bother me
For I . . .Belong. . .
For I belong to somebody!